Historia szkoły

Dzieci z głębszą niepełnosprawnością intelektualną chcą i mają prawo do rozwoju, m.in. poprzez naukę w szkole dostosowanej do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Odpowiedzią na potrzeby tej grupy dzieci i młodzieży było założenie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie z siedzibą przy ul. Mickiewicza 2. Szkoła została powołana do życia uchwałą Rady Powiatu w Augustowie nr 103/XV/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r. Dyrektorem szkoły została pani Bożenna Łukaszewicz i piastowała to stanowisko przez 15 lat. Od 1 września 2015 roku dyrektorem placówki został pan Roman Krzyżopolski.

Dużym wyzwaniem okazało się stworzenie podstaw do funkcjonowania placówki: zagospodarowanie sal, zorganizowanie bazy dydaktycznej, stworzenie dokumentów i dóbr kadry nauczycielskiej. Dzięki wytężonej pracy dyrektora, nauczycieli i rodziców udało się zapewnić uczniom optymalne warunki do nauki i pracy.

W skład Zespołu Szkół Specjalnych weszły: szkoła podstawowa, gimnazjum oraz szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej dla uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności intelektualnej. Szkoła przysposabiająca do pracy zawodowej istniała dwa lata, do końca roku szkolnego 2001/2002. W strukturze szkoły podstawowej funkcjonowały również trzy zespoły rewalidacyjno - wychowawcze dla uczennic z głębokim stopniem upośledzenia.

W pierwszym roku działalności w szkole uczyło się 65 uczniów z terenu powiatu augustowskiego. Pracę prowadziło 15 pedagogów i 3 panie pomoce nauczyciela.

W roku 2003/2004 szkołom wchodzącym w skład zespołu przyznano numery i nadano nazwy: Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna, Gimnazjum Nr 5 Specjalne. W dniu 1 września 2005r. powstała trzyletnia ponadgimnazjalna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. Wobec zwiększającej się liczby uczniów oraz w obliczu powstania nowej szkoły konieczne stało się pozyskanie nowego budynku dla siedziby szkoły - dotychczasowa siedziba przy ul. Mickiewicza 2 posiadała jedynie 6 sal lekcyjnych. Od września 2005 roku Gimnazjum i Szkoła Przysposabiająca do Pracy mieściły się w budynku przy ul. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich 17. Od września 2012 roku szkoła uzyskała nową lokalizację przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3B, do której uczęszczają uczniowie Gimnazjum nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy. W dniu 7 października 2010r. na mocy uchwały Rady Powiatu w Augustowie nr 222/XXXVI/10 z dnia 28 września 2010r. nadano imię Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych. Placówka otrzymała prawo posiadania sztandaru.

Struktura szkoły

W skład Zespołu Szkół Specjalnych wchodzą Szkoła Podstawowa Nr 7 Specjalna im. Jana Pawła II, Gimnazjum Nr 5 Specjalne im. Jana Pawła II oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II.

Zajęcia edukacyjne dla najmłodszych uczniów odbywają się w budynku przy ul. Mickiewicza 2, gdzie mieści się Szkoła Podstawowa Nr 7 oraz gabinet wicedyrektora. Gabinet dyrektora, sekretariat oraz sale dla uczniów Gimnazjum Nr 5 i Szkoły Przysposabiającej do Pracy mieszczą się w budynku przy Alei Kardynała Wyszyńskiego 3B.

 Zajęcia prowadzone są również na terenie DPS w Augustowie (dwie grupy zajęć rewalidacyjno - wychowawczych) oraz w DPS przy ulicy Studzienicznej (jedna grupa zajęć rewalidacyjno - wychowawczych). Nauczyciele prowadzą na terenie powiatu nauczanie indywidualne dla uczniów, którzy z różnych przyczyn nie mogą uczestniczyć w grupowych zajęciach na terenie szkoły.

 Patron szkoły

Szczególnie czcimy Patrona: uczestniczymy we Mszy świętej, przygotowujemy uroczystość na terenie szkoły lub w plenerze. W ciągu roku organizujemy wiele cyklicznych działań związanych z Patronem: Dzień Papieski, Rocznica Śmierci Jana Pawła II, konkurs recytatorski utworów Papieża, plastyczny, spływ kajakowy i wycieczki Szlakiem Jana Pawła II. Istotnym przedsięwzięciem była wycieczka rady pedagogicznej do Watykanu w celu złożenia hołdu naszemu Papieżowi. Na forum miasta uczestniczymy aktywnie ze sztandarem we wszystkich uroczystościach patriotycznych i kościelnych. Należymy do Podlaskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II.

W Augustowie systematycznie odwiedzamy miejsca, które zaszczycił swoją obecnością Jan Paweł II w czasie swej pielgrzymki do Polski 9 czerwca 1999 roku: statek „Serwy” i rzeźbę Papieża w Porcie Żeglugi Augustowskiej, pomnik przy Bazylice Mniejszej Najświętszego Serca Jezusowego oraz pomnik „fotel” z pamiątkową tablicą przy Oficerskim Yacht Clubie Pacific. Jesteśmy dumni, że Nasz Patron był w naszym mieście. Społeczność szkolna poznaje Jego życie i naukę, czerpie wiele ze skarbnicy Jego myśli i czynów. Patron szkoły jest dla nas wzorem i przykładem do naśladowania.

Misja szkoły

Misją szkoły jest - w myśl motta: „Każde dziecko ma szansę” - edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie ich wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, przygotowanie do codziennego życia w integracji ze społeczeństwem oraz do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy. Działalność szkoły polega na integralnej realizacji funkcji wychowawczej, dydaktycznej i opiekuńczej.

Oferta edukacyjna

Szkoła funkcjonuje w oparciu o indywidualne programy edukacyjno - terapeutyczne ustalane dla każdego ucznia na podstawie wielospecjalistycznej diagnozy. Kształcenie jest ukierunkowane na wychowanie i nauczanie całościowe, oparte na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. W pracy z uczniami wykorzystywane są różne formy: terapia ruchem, usprawnianie manualne, muzykoterapia, arteterapia, rytmika, zajęcia plastyczne, usprawnianie techniczne. Placówka zapewnia pomoc psychologiczno - pedagogiczną, między innymi w formie zajęć rewalidacji indywidualnej, stanowiących integralną część edukacji dzieci z upośledzeniem umysłowym.

W odpowiedzi na potrzeby środowiska lokalnego w roku szkolnym 2011/2012 rozszerzono ofertę edukacyjną Szkoły Podstawowej nr 7 o 2 oddziały dla uczniów z autyzmem.

Początkowo przysposobienie do pracy w szkole ponadgimnazjalnej odbywało się w pracowniach: gospodarstwa domowego, poligraficznej, witrażu, wikliniarstwa, dekoratorstwa i sztuki użytkowej, obróbki drewna i metalu, renowacji wnętrz i ich wyposażenia. W związku z indywidualnymi możliwościami, zainteresowaniami i potrzebami obecnych uczniów, oferta edukacyjna szkoły została zmodyfikowana. Od 2015 roku utworzono pracownię życia codziennego, prac biurowych, mozaiki i witrażu, techniki, papieru czerpanego, rękodzielnictwa i szycia ręcznego.

W 2005 roku została oddana do użytku uczniom gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy nowoczesna pracownia komputerowa. Wyposażenie uczniów w umiejętność posługiwania się komputerem daje im szansę uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym. Doświadczenie poczucia sprawności w tym zakresie wzmacnia samoocenę młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną, zmniejsza różnice między nimi a zdrowymi rówieśnikami, zwiększa ich aktywność poznawczą.

Uczniowie w ramach realizacji programu wychowania wodnego systematycznie korzystają z pływalni miejskiej.

Realizacja zadań szkoły jest możliwa dzięki dobrze wykształconej, profesjonalnej kadrze pedagogów specjalnych, fizjoterapeutów, logopedów, terapeutów integracji sensorycznej psychologa, dogoterapeuty i arteterapeuty. Nauczyciele systematycznie biorą udział w licznych szkoleniach i warsztatach zmierzających do doskonalenia kompetencji pedagogicznych i osobowościowych. Szkoła realizuje autorskie programy nauczania oraz innowacje pedagogiczne.

 Tradycje

Od momentu powstania szkoła troszczy się o tworzenie własnej tradycji i zaistnienie w środowisku lokalnym. Cyklicznie organizuje Przegląd Piosenki „Wśród Nas” oraz propaguje działania na rzecz integracji osób niepełnosprawnych ze społeczeństwem w ramach Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Od roku 2001 wydaje własną gazetkę, która rozpowszechniana jest w środowisku szkolnym i lokalnym. W grudniu 2003 roku nauczyciele Zespołu Szkół Specjalnych zorganizowali I Powiatową Konferencję dla nauczycieli powiatu augustowskiego na temat kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Dotychczas zorganizowano 13 konferencji. Celem ich jest edukacja środowiska w zakresie problematyki osób niepełnosprawnych oraz przygotowanie tego środowiska do ich przyjęcia.

 Corocznie szkoła organizuje: Święto szkoły i Dzień patrona szkoły, ślubowanie i pasowanie na ucznia, Światowy Dzień Świadomości Autyzmu, Światowy Dzień Zespołu Downa, Augustowski Dzień Treningu Aktywności Motorycznej MATP, bal karnawałowy, konkurs recytatorki „Jan Paweł II - nasz patron”, Dzień Dziecka, Dzień Rodzica. Szkoła przygotowuje „Dzień Absolwenta”, dzięki czemu utrzymuje stałą więź z uczniami, którzy opuścili jej mury. Cyklicznie przygotowywane są spływy kajakowe szlakiem patrona szkoły. Placówka kultywuje tradycje religijne i patriotyczne.

Sukcesy i osiągnięcia

Uczniowie wraz z wychowawcami i nauczycielami włączają się w liczne projekty, konkursy i wystawy organizowane na terenie naszego powiatu i województwa.

Uczestniczą z dużymi sukcesami w konkursach plastycznych na szczeblu lokalnym, wojewódzkim i ogólnopolskim. Grupy teatralne „Marzyciele” i „Rafa” zdobyły w roku 2006 dwie główne nagrody IV Regionalnym Przeglądzie Teatralnym Szkolnictwa Specjalnego „I Ty Możesz Zostać Aktorem” w Białymstoku. Uczniowie corocznie prezentują swoje talenty muzyczno - taneczne podczas Festiwalu „Złota Nutka” w Suwałkach. Szczególnie spektakularne osiągnięcia odnoszone są w sporcie. W czerwcu 2004 r. powstała Sekcja Olimpiad Specjalnych „Kormorany” ma na swoim koncie medale w tak różnych dyscyplinach, jak lekkoatletyka, trójbój siłowy, piłka nożna, biegi przełajowe, pływanie, kajakarstwo, hokej halowy. W kajakarstwie i lekkoatletyce uczniowie zanotowali największe sukcesy: dwójka uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy znalazła się w kadrze Polski na XII Światowe Letnie Igrzyska Olimpijskie Szanghaj Chiny 2007, jedna uczennica reprezentowała nasz kraj w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych w Warszawie we wrześniu 2010r., dwie uczennice zdobyły medale w XIII Światowych Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Ateny 2011 oraz jedna uczennica reprezentowała nasz kraj w Europejskich Letnich Igrzyskach Olimpiad Specjalnych Antwerpia 2014.

Współpraca z rodzicami i ze środowiskiem lokalnym

W kształceniu dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych niezwykle ważna jest bliska współpraca z rodzicami oraz pomoc i edukacja w zakresie wychowania dziecka z niepełnosprawnością intelektualną. Dlatego w szkole jest realizowany program współpracy i pedagogizacji rodziców. Rodzice są pełnoprawnymi partnerami w procesie edukacji i wychowania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Są zapraszani do współorganizacji różnych przedsięwzięć i imprez okolicznościowych wpisujących się w tradycję szkoły.

Współpraca z wolontariatem istnieje w szkole od momentu jej powstania, idea likwidowania barier między rówieśnikami zdrowymi i niepełnosprawnymi będzie zawsze potrzebna „Wspólnie możemy więcej” to program współpracy z wolontariuszami, polegający na prowadzeniu przez nich niektórych zajęć, wspólnym wychodzeniu na spacery i wycieczki, organizowaniu imprez i uroczystości. Poza tym w szkoła współpracuje ośrodkami i instytucjami kulturalnymi: Szkołą Muzyczną, Osiedlowym Domem Kultury, Augustowskimi Placówkami Kultury, Biblioteką Miejską, Nadleśnictwem Augustów. Wiele imprez kulturalnych, rozrywkowych i sportowych jest organizowanych z augustowskimi szkołami.

We wrześniu 2006 roku odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciół Zespołu Szkół Specjalnych „Wśród Nas” w Augustowie, które rozpoczęło swoją oficjalną działalność 17 kwietnia 2007 roku. Współpraca ze stowarzyszeniem pozwala na rozszerzenie oferty wsparcia wszystkim uczniom w postaci: organizacji imprez turystyczno - rekreacyjnych, zajęć specjalistycznych, imprez okolicznościowych, współfinansowania wybranych przedsięwzięć szkolnych.

 Pracując z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną szkoła stara się nie tylko o ich wszechstronny rozwój i zaspokajanie potrzeb, ale również uwrażliwia ich na potrzeby innych, kształtuje w nich postawy prospołeczne. Zorganizowano m.in.: akcję „I ty możesz zostać św. Mikołajem”, akcję „Pomóż Ewie”, „Góra Grosza” oraz zbiórkę funduszy chorej koleżance. Cyklicznie organizujemy loterie fantowe i kiermasze z wytworami uczniów, a zebrane pieniądze placówka przeznacza na organizację wycieczek krajoznawczych po kraju.

Szkoła korzysta również z pomocy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej. Zajęcia na temat bezpieczeństwa prowadzą funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie i Straży Granicznej, WOPR oraz przedstawiciele służby zdrowia czy KRUS w Augustowie.

 Życie religijne

 Zasadniczym celem katechizacji uczniów z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności umysłowej jest wzbudzenie i umocnienie wiary, zapoznanie z jej podstawowymi prawdami oraz kształtowanie postaw chrześcijańskich charakteryzujących się miłością Boga i ludzi. Życie religijne w naszej szkole jest bardzo aktywne. Co roku organizowane są ogólnoszkolne uroczystości z okazji świąt Bożego Narodzenia, Rekolekcje Wielkopostne, apele i spotkania poświęcone papieżowi Janowi Pawłowi II, w których biorą udział uczniowie, nauczyciele i rodzice. Aktywnie i systematycznie współpracujemy z parafią Matki Boskiej Częstochowskiej w Augustowie. Uczniowie przyjmują sakramenty I Komunii Świętej i Bierzmowania.

 W 2013 roku gościliśmy z wizytą duszpasterską Jego Ekscelencję księdza biskupa Romualda Kamińskiego.

 Poprzez przebywanie z sobą, wspólną modlitwę, poznawanie symboliki religijnej, muzykę, śpiew, dramę, wspólne podejmowanie i wykonywanie zadań tworzymy wspólnotę, w której jest Bóg.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Krzyżopolski - Dyrektor

Data wytworzenia: 2015-10-15

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Modyfikujący: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-07-31

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-07-31

Rejestr zmian