Deklaracja dostępności serwisu Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

Data publikacji strony internetowej: 2014-09-24

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-27

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-16. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2021-03-27.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Roman Krzyżopolski, adres poczty elektronicznej zsspecdyrektor@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 87 644 76 82. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Skargi i odwołania

Nazwa organu odwoławczego: Rzeczcznik Praw Obywatelskich

Adres organu odwoławczego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich al. Solidarności 77 00-090 Warszawa

Adres e-mail organu odwoławczego: biurorzecznika@brpo.gov.pl

Telefon organu odwoławczego: 800 676 676

Dostępność architektoniczna

 1. Budynek:  Zespół Szkół Specjalnych, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3B
 • Do budynku prowadzą 2 wejścia od strony parkingu przyszkolnego
 • Do wejścia prowadzą schody oraz podjazd dla wózków do wejścia nr 2
 • Wejścia nie są zabezpieczone bramkami
 • W budynku nie ma windy
 • W budynku jest możliwość transportu wózków po schodach schodołazem
 • W budynku na każdej kondygnacji znajdują się toalety w tym dla osób niepełnosprawnych
 • W budynku na każdej kondygnacji znajdują się sale lekcyjne oznaczone numerycznie
 • Budynek zabezpieczony jest instalacją p/pożarową – hydranty
 • Przed budynkiem znajduje się parking dla pracowników szkoły i rodziców przywożących dzieci
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Inne informacje i oświadczenia

Serwis Biuletyn Informacji Publiicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie nie posiada dedykowanej aplikacji mobilnej.

Dokładamy wszelkich starań aby nasz serwis bip.zss.st.augustow.wrotapodlasia.pl/  był zgodny z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.