WSO

Założenia wstępne.

§ 1. Wewnątrzszkolny system oceniania opracowany w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie dotyczy oceniania uczniów i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim oraz uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

§ 2. Wewnątrzszkolne ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu jego rozwoju psychofizycznego i postępów w opanowywaniu przez niego nowych umiejętności i wiadomości.

§ 3. Ocenianie odbywa się według szczegółowo opracowanych kryteriów zawartych

w systemie oceniania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz w systemie oceniania uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych.

Rozdział I

Cel i zakres oceny wewnątrzszkolnej.

 

§ 4. 1.Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

 1. wspieranie ucznia w jego rozwoju psychofizycznym i adaptacji społecznej,

 2. uzyskanie obiektywnych informacji o rozwoju ucznia i o jego bieżących postępach w poszczególnych obszarach oddziaływania dydaktyczno-wychowawczego i rewalidacyjnego,

 3. ustalenie kierunków oddziaływań pedagogicznych,

 4. wdrażanie nauczycieli do systematycznego monitorowania efektów swoich metod pracy z uczniem upośledzonym umysłowo,

 5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej i rewalidacyjnej,

 6. informowanie rodziców (opiekunów) o osiągnięciach edukacyjnych ucznia oraz jego potrzebach rozwojowych w celu uczynienia rodziców osobami współodpowiedzialnymi za proces rewalidacji .

2.Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w Statucie szkoły.

3. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjny o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje Rada Pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno - pedagogicznej, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach, oraz zgody rodziców ucznia.

§ 5. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje :

 1. opracowanie szczegółowych kryteriów oceny opisowej postępów rozwojowych ucznia,

 2. opracowanie, zgodnego z programem szkoły, zestawu ogólnoszkolnych narzędzi dokonywania oceny opisowej poziomu rozwoju ucznia,

 3. bieżące diagnozowanie i opisywanie zasadniczych obszarów funkcjonowania ucznia,

 4. ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

 5. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 6. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

 7. ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

Rozdział II

Zasady i kryteria oceniania.

§ 6. 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry. Na koniec każdego semestru dokonuje się podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określanych w szkolnym planie nauczania i ustalenia ocen klasyfikacyjnych oraz ocen z zachowania.

2. Klasyfikacja śródroczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym , ucznia z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ucznia z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i jego zachowania w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, ucznia z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno- terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

5. Oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a ocenę z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli.

6. Oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Ocena klasyfikacyjna roczna ( semestralna ) z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej ( na semestr programowo wyższy ) ani na ukończenie szkoły.

7. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych przekraczających połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

8. Ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

9. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi postanawia na zakończenie klasy programowo wyższej Rada Pedagogiczna uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami ).

10. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

11. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, oraz na czas określony w tej opinii.

     2. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć z wychowania fizycznego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony.

12. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

13. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia bierze się pod uwagę następujące kryteria:

   1. wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

   2. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

   3. dbałość o honor i tradycje szkoły,

   4. dbałość o zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych osób,

   5. dbałość o piękno mowy ojczystej,

   6. godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

   7. okazywanie szacunku innym osobom

 

14. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia gimnazjum bierze się również pod uwagę jego udział w projekcie edukacyjnym , określając stopień aktywności ucznia, wpływ jego zaangażowania na prezentację i efekty projektu.

§ 7. W klasach dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz w zespołach rewalidacyjno-wychowawczych ocena semestralna i roczna ma postać oceny opisowej.

§ 8. 1. Nauczyciel zobowiązany jest do dokonania diagnozy pedagogicznej ucznia.

2.Sformułowana na piśmie diagnoza stanowi jednocześnie ocenę rozwoju ucznia.

3.Prawidłowa diagnoza powinna pokazać wszystkie dane na temat dziecka w zakresie :

  1. historii rozwoju ucznia,

  2. rodzaju, stopnia i zakresu niepełnosprawności,

  3. traumatycznych doświadczeń związanych z procesem leczenia,

  4. prognoz medycznych rozwoju fizycznego,

  5. środowiska rodzinnego ucznia,

  6. sposobów komunikowania się z otoczeniem oraz rozwoju mowy ucznia,

  7. rozwoju motorycznego i sprawności manualnej ucznia, rozwoju funkcji poznawczych.

§ 9. Diagnoza pedagogiczna nie jest i nie może być jednorazowym wydarzeniem-jest ciągłym procesem. Porównując ją z poprzednią diagnozą uzyskujemy informację na temat dynamiki rozwoju ucznia.

§ 10. Aby ocenić rozwój dziecka, niezbędne jest ponawianie diagnozy pedagogicznej w określonych odstępach czasu- nie rzadziej niż raz w roku, a najlepiej raz w semestrze.

§ 11. Ocena opisowa powinna uwzględniać wszystkie zasadnicze obszary funkcjonowania ucznia. Powinna akcentować postępy i nowe osiągnięcia ucznia, a nie skupiać się na tym, czego nie był on w stanie osiągnąć.

§ 11a. 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić na piśmie zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 7 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, przegląd jego prac oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

3. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

4. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

 1. dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

 2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

 3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,

b)wychowawca klasy,

c) wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d) psycholog,

e)przedstawiciel Rady Rodziców.

5. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 lit b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

6. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:

 2. W przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a) skład komisji,

b) termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,

c) zadania (pytania) sprawdzające,

d) wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 1. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

 1. skład komisji,

 2. termin posiedzenia komisji,

 3. wynik głosowania,

 4. ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzła informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 2. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

§ 12. 1. Sposób prowadzenia dokumentacji:

 

 1. Nauczyciele na bieżąco odnotowują obserwacje postępów ucznia w zeszytach lub arkuszach obserwacyjnych.

 2. Każdy uczeń posiada teczkę z własnymi pracami lub kartami pracy.

 3. Ocena opisowa powinna być zakończona wnioskami do dalszej pracy.

 4. Wszystkie dokumenty oceny opisowej ucznia kompletuje wychowawca zespołu edukacyjnego.

 5. a) Wewnątrzszkolne ocenianie uczniów jest dokumentowane w dzienniku lekcyjnym. Zasady prowadzenia dzienników lekcyjnych regulują odrębne przepisy.

 1. Szkoła prowadzi dla każdego ucznia przez okres jego nauki w danej szkole arkusz ocen ucznia . Zasady prowadzenia arkusza ocen ustalają odrębne przepisy.

 1. W teczce ucznia w sekretariacie szkoły przechowuje się orzeczenie poradni psychologiczno - pedagogicznej, decyzję organu prowadzącego, dotyczącą skierowania ucznia do właściwej formy realizacji obowiązku szkolnego oraz wniosek rodziców z prośbą o przyjęcie do szkoły.

 1. Uczniom z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi wydaje się świadectwa szkolne promocyjne oraz świadectwa ukończenia szkoły. Zasady wydawania i wzorów świadectw regulują odrębne przepisy.

§ 13. 1. Nauczyciele w diagnozowaniu i ocenianiu poziomu rozwoju ucznia stosują następujące metody i narzędzia:

 1. diagram oceny postępów w rozwoju społecznym H.C. Gunzburga,

 2. diagram rozwoju klasy życia (Suwałki, 1995, WOM),

 3. arkusz obserwacyjny ucznia upośledzonego umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym,

 4. kartę oceny opisowej ucznia,

 5. arkusz diagnozy logopedycznej,

 6. program J. Kielina dla uczniów z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,

 7. kartę diagnozy warunków życia i rozwoju ucznia zespołu rewalidacyjno-wychowawczego,

 8. arkusz diagnozy funkcjonalnej ucznia z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego,

 9. arkusz obserwacji wiadomości i umiejętności ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,

 10. kwestionariusz analizy stanowiska pracy,

11)arkusz diagnozy i oceny funkcjonowania ucznia z autyzmem.

 

Rozdział III

Sposoby informowania rodziców i opiekunów o osiągnięciach uczniów.

§14. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje rodziców (opiekunów) o zasadach szkolnego systemu oceniania .Rodzice (opiekunowie) potwierdzają fakt zapoznania się z WSO własnoręcznym podpisem, złożonym w obecności wychowawcy klasy.

§15. 1. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do informacji o postępach rozwojowych ucznia

 1. w czasie spotkań klasowych,

 2. podczas kontaktów indywidualnych,

 3. w formie pisemnej, opracowanej przez wychowawcę lub zespół pedagogów.

§16. 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących spotkań z rodzicami (opiekunami) :

 1. w pierwszym miesiącu nauki- zebranie informujące rodziców o sporządzonej diagnozie pedagogicznej, o planie pracy z zespołem edukacyjno-terapeutycznym oraz o planach pracy indywidualnej z uczniem, zasadach dokonywania oceny opisowej ucznia,

 2. w trzecim miesiącu nauki I i II semestru- zebranie informujące rodziców o postępach rozwojowych ucznia oraz przekazujące wskazówki do pracy z dzieckiem w domu,

 3. po I semestrze -zebranie podsumowujące pracę dydaktyczno-wychowawczą i rewalidacyjną z uczniami.

 

§17. W przypadku pojawiających się istotnych niepowodzeń w rozwoju umiejętności ucznia nauczyciel powinien niezwłocznie poinformować o tym jego rodziców (opiekunów), wychowawcę klasy i dyrektora szkoły.

 

Rozdział IV

Prawa uczniów. Prawa rodziców. Prawa nauczycieli.

§18. 1. Uczeń ma prawo do:

 1. przeprowadzenia pełnej i kompleksowej diagnozy, ukazującej mocne strony i formy wspierania jego rozwoju,

 2. uzyskania informacji o swoich postępach rozwojowych,

 3. wzmacniania pozytywnego nawet niewielkich postępów,

 4. nie wartościowania negatywnego braku postępów,

 5. rozwoju we własnym tempie,

 6. stworzenia mu optymalnych warunków do rozwoju.

§19. 1. Rodzice mają prawo do:

 1. do poznania pełnej i kompleksowej diagnozy dziecka, ukazującej mocne strony i formy wspierania jego rozwoju,

 2. znajomości zasad i kryteriów oceny opisowej ucznia,

 3. jawności oceny opisowej i otrzymania jej w formie pisemnej,

 4. wglądu w prace swego dziecka,

 5. otrzymania wskazówek służących pracy rewalidacyjnej w domu ucznia.

§ 20. 1. Nauczyciel ma prawo:

 1. do współpracy z rodzicami we wspieraniu i ocenianiu rozwoju ucznia,

 2. do pomocy od dyrektora szkoły, logopedy i pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w sprawach związanych z ocenianiem uczniów.

 

Postanowienia końcowe

§ 21. Niniejszy dokument jest elementem Statutu Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie.

Wszelkie zmiany w dokumencie wprowadza się w trybie wprowadzania zmian w Statucie Zespołu Szkół Specjalnych.

§ 22. Wewnątrzszkolny System Oceniania przed jego zatwierdzeniem jest konsultowany z Radą Rodziców Zespołu Szkół Specjalnych.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Bożenna Łukaszewicz - Dyrektor

Data wytworzenia: 2013-03-01

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-08-11

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-08-08

Rejestr zmian