Roczny plan pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej 2017/2018

Roczny plan pracy dydaktyczno - wychowawczej i opiekuńczej w roku szkolnym 2017/2018 w Zespole Szkół Specjalnych w Augustowie opracowano na podstawie

 • Ustawy Prawo Oświatowe;
 • Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w szkołach podstawowych oraz Podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonym oraz programów zawartych w szkolnym zestawie programów.;
 • Dokumentów wewnętrznych ZSS w Augustowie, w tym wniosków z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2016/2017. ;
 • Wniosków i postulatów Rady Pedagogicznej.

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 4 września 2017r.

ZADANIA GŁÓWNE:

 • Prawidłowe planowanie i realizowanie procesów edukacyjnych zgodnie z wytycznymi zawartymi w nowej podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz Prawie Oświatowym.
 • Realizacja programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie”
 • Wdrożenie działań integracyjnych pod hasłem„Razem się uczymy, razem się bawimy” w celu wzmocnienia bezpieczeństwa uczniów i ich adaptacji w nowym środowisku szkolnym.
 • Zapewnienie potrzebującym uczniom indywidualnego systemu komunikacji wraz z niezbędnymi narzędziami komunikacyjnymi.
 • Kontynuowanie treningu umiejętności społecznych w zakresie komunikowania się ucznia w środowisku lokalnym z użyciem indywidualnych narzędzi do porozumiewania się.
 • Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologia informacyjną.
 • Uwzględnienie podczas zajęć edukacyjnych indywidualnego potencjału i kreatywności twórczej uczniów.
 • Rozwijanie wśród uczniów kompetencji zawodowych związanych z cyklem działań „Dlaczego warto pracować”.
 • Prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej spójnych z praktycznym działaniem na terenie szkoły – kształcenie sytuacyjne.
 • Kontynuowanie czytelnictwa poprzez realizację projektów i programów rozwijających kompetencje czytelnicze.
 • Kontynuacja działań w zakresie współpracy z rodziną ucznia oraz środowiskiem lokalnym.
  Opracowanie zakresu tematycznego spotkań dla rodziców dotyczących kształtowania postaw społecznych i prozdrowotnych.
 • Kontynuacja systematycznego informowania rodziców na temat prowadzonych działań w grupie klasowej i społeczności szkolnej.

 

Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 ustalone przez Ministra Edukacji Narodowej:

 • Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 • Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
 • Bezpieczeństwo w Internecie.
 • Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
 • Wprowadzenie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
 • Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
 • Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

 

CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

NAZWA SZKOŁY

Nazwa szkołyZespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Imię szkoły---

Rok założenia2000

Nazwisko dyrektora Roman Krzyżopolski

ADRES SZKOŁY

Miejscowość

Augustów

Kod pocztowy

16 - 300

Gmina

Augustów

Powiat

Augustów

E-mail

zss@post.pl

Adres WWW

zssaugustow.pl

Telefon

876447682

Telefax

876447682

ORGAN PROWADZĄCY

Nazwa

Powiat Augustowski

Adres

3 Maja 29

Telefon

876439671

ORGANY SZKOŁY

Przewodnicząca Rady Rodziców

Sylwia Wolinowska

KADRA PEDAGOGICZNA

Liczba nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze

29

W tym specjaliści

Logopeda - 4

Psycholog- 1

Fizjoterapeuta- 2

Specjalista SI – 2

Specjalista wczesnego wspomagania – 7

Arteterapeuta – 1

Dogoterapeuta - 1

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

ORGANIZACJA SZKOŁY

Liczba oddziałów 9 + 3 zespoły rew. – wych.

Liczba uczniów ogółem66

ZmianowośćNie

 

DOWOŻENIE DO SZKOŁY

Liczba uczniów

łącznie w szkole

Liczba uczniów dojeżdżających

do szkoły

% uczniów dojeżdżających

Szkoła Podstawowa nr 7

27

12

44,4%

Gimnazjum nr 5

7

5

71,4%

Szkoła Przysposabiająca do Pracy

18

9

50%

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

14

Razem 66 26 39,3%

Zadania organizacyjne

Zadanie

Metody i formy realizacji

Odpowiedzialny za realizację zadania

Termin

Kto i kiedy dokona oceny realizacji zadania

Zapewnienie zdrowych i bezpiecznych warunków uczniom w szkole oraz komfortu psychicznego

Poznanie środowiska szkolnego i najbliższego nowego otoczenia w związku z rozpoczęciem nauki przez wszystkich uczniów w jednym budynku zespołu szkół.

Dostosowanie sal i pomieszczeń szkoły do nowej bazy lokalowej szkoły.

3.Organizacja zajęć i spotkań integracyjnych związanych z realizacją bezpieczeństwa. Cykliczna organizacja zajęć otwartych dla całej społeczności szkolnej oraz spotkań z pracownikami instytucji działających na rzecz bezpieczeństwa.

4.Wdrożenie działań integracyjnych pod hasłem „Razem się uczymy, razem się bawimy”.

5.Realizacja Programu Edukacyjnego „Ratujemy i uczymy ratować”

prowadzonego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

6.Prawidłowa realizacja planu ewakuacji w budynku szkoły.

7.Przypomnienie procedur dotyczących bezpieczeństwa.

Zespół profilaktyczno-

wychowawczy

Nauczyciele i pracownicy szkoły

Nauczyciele i pracownicy szkoły

A. Szczygło

E.Chilicka

U. Cioch

Wychowawcy klas

Nauczyciele

B. Augustynowicz

K. Kasjanowicz

Dyrektor,

Służba bhp

Dyrektor, wychowawcy klas,

zespoły przedmiotowe

IX 2017

Cały rok szkolny

IX 2017

Zgodnie z harmonogramem

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

X 2017

VI 2018

IX 2017

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

2.Organizacja zajęć pozalekcyjnych

1. Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej „Kompleksowy program rozwojowy Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie”

Organizacja zajęć wspierających indywidualny rozwój ucznia:

indywidualna praca z uczniem niepełnosprawnym – zajęcia terapeutyczne dla uczniów według ich potrzeb edukacyjnych;

koło przyrodnicze „Kreatywni podróżnicy”;

zajęcia stymulacji polisensorycznej;

zajęcia logopedyczne – „Logutki”;

muzykoterapia;

koło komputerowe;

dogoterapia;

szkolenie nauczycieli w zakresie TIK

szkolenie dla uczniów i rodziców w zakresie proorientacji zawodowej

2.Realizacja zajęć pozalekcyjnych, wynikających z badania ankietowego przeprowadzonego w roku szk. 2016/2017 z rodzicami uczniów w ramach godzin do dyspozycji Dyrektora. Opracowanie harmonogramu zajęć.

Dyrektor

Nauczyciele prowadzący zajęcia w ramach projektu

Dyrektor

Nauczyciele zajęć

od IX 2017 do VIII 2019

IX 2017

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

3. Kontynuowanie tradycji szkoły związanej z patronem - Janem Pawłem II

1.Organizacja uroczystości i obchodów zgodnie z przyjętym przez Radę Pedagogiczną kalendarzem imprez i uroczystości szkolnych.

2.Kontynuowanie współpracy z Diecezją Ełcką i Rodziną Szkół imienia Jana Pawła II oraz szkołami imienia Jana Pawła II z powiatu augustowskiego i woj. podlaskiego.

Sobota

Zespół organizacyjny

Cały rok szkolny

Dyrektor, monitorując przebieg działań, ich efektywność

4.Wspieranie indywidualizacji pracy z uczniem.

1.Realizacja Rządowego programu pomocy uczniom w 2017r. „Wyprawka szkolna”.

2.Realizacja Rządowego programu „Dotacja celowa” zapewniająca uczniom bezpłatny dostępu do podręczników / materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

3. Wdrożenie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

4.Realizacja programu „Spotkania z książką”.

5.Realizacja programu „Czytająca szkoła” w ramach kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”. Kontynuowanie czytelnictwa rozwijających kompetencje czytelnicze.

6.Realizacja programu „Mali kucharze” dla uczniów klas czwartych (IV-VA) szkoły podstawowej.

7.Współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno - Epidemiologiczną w Augustowie w celu realizacji programów prozdrowotnych.

Wychowawcy klas

Wychowawcy klas

Zespoły przedmiotowe

I. Bagińska

H. Szulewska

Wychowawcy

i nauczyciele

A. Turowska

K. Kasjanowicz

IX 2017

IX 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

5.Rozwijanie współpracy

z rodzicami.

1.Włączenie rodziców w działalność prowadzoną na terenie szkoły: uroczystościach szkolnych, wycieczkach, zajęciach otwartych. Aktywne włączanie w organizację i przebieg uroczystości.

Kontynuacja systematycznego informowania rodziców na temat prowadzonych działań profilaktyczno- wychowawczych w grupie klasowej i społeczności szkolnej.

3. Przeprowadzenie wielospecjalistycznej diagnozy funkcjonalnej uczniów ( w tym – w miarę potrzeb PEP-R). Organizacja spotkań i indywidualnych konsultacji z rodzicami – analiza wyników

4.Rozpoznanie potrzeb rodziców w zakresie obszarów wychowawczych i profilaktycznych realizowanych w roku szkolnym 2017/2018.

5.Opracowanie zakresu tematycznego spotkań dla rodziców dotyczących kształtowania postaw społecznych i prozdrowotnych.

6.Kontynuowanie działań związanych z programem „Dlaczego warto pracować” oraz propagowanie idei zatrudniania absolwentów Zespołu Szkół Specjalnych.

7.Organizacja dnia otwartego szkoły.

Wychowawcy klas, nauczyciele organizujący imprezy i uroczystości szkolne

Wychowawcy

nauczyciele

Wychowawcy

nauczyciele

Zespół profilaktyczno - wychowawczy

Zespoły przedmiotowe

Zespół przedmiotowy SSPP

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Bieżące konsultacje

Dwa razy w semestrze spotkania klasowe

IX / X 2017

IX 2017

Rok szkolny

Cały rok szkolny

VI.2018

Dyrektor, wicedyrektor w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

6.Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli.

1.Diagnoza bieżących potrzeb szkoły w celu rozwiązania wybranych problemów edukacyjnych.

2.Opracowanie tematyki szkoleń i narad wynikających z potrzeb i wizji rozwoju szkoły.

3.Wspieranie rozwoju zawodowego nauczycieli w ramach współdziałania z CEN Suwałki.

J. Turkowska

Dyrektor

J. Turkowska

Zespół wspierania rozwoju szkoły

U. Cioch

IX 2017

IX 2017

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

7.Kontrola realizacji obowiązku szkolnego.

1. Monitorowanie przez wychowawców klas frekwencji uczniów:

- systematyczne sprawdzanie frekwencji,

- współpraca z rodzicami w zakresie poprawy frekwencji uczniów.

2.Motywowanie rodziców do zwiększenia wpływu wychowawczego na swoje dzieci w zakresie frekwencji.

3. Organizacja zajęć związanych z zapobieganiem zachowań ryzykownych (przeciwdziałanie wagarom, uświadamianie skutków opuszczania zajęć, motywowanie do systematycznego uczęszczania do szkoły).

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele klas gimnazjum i szkoły przysposabiającej do pracy

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

8. Kontynuacja współpracy z instytucjami wspierającymi osoby z niepełnosprawnością

Kontynuacja współpracy z Nadleśnictwem Augustów w celu prowadzenia zajęć w terenie i w ciekawych miejscach przyrodniczych.

2.Współpraca z wolontariatem - współorganizacja imprez szkolnych oraz pomoc w organizacji zajęć dydaktycznych.

3.Współpraca z organizacjami pozarządowymi , Stowarzyszeniami i Fundacjami na rzecz pomocy dzieciom niepełnosprawnym.

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

Zespoły rewalidacyjno-wychowawcze

Nauczyciele

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

9.Promocja szkoły.

1.Promowanie i kolportaż gazetki szkolnej „Wśród Nas” w środowisku lokalnym i wśród społeczności szkolnej.

2.Aktualizacja szkolnej strony internetowej.

3.Współpraca z mediami lokalnymi.

4.Prowadzenie kroniki szkoły.

Zespół redakcyjny

M. Adamowicz

M. Adamowicz

S. Piekarska

S. Piekarska

M. Adamowicz

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, wicedyrektor w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

10.Analiza bieżących zmian w przepisach prawa oświatowego i dostosowanie dokumentów prawa wewnątrzszkolnego do zmian.

1.Bieżące monitorowanie i uaktualnienie treści dokumentów szkolnych w zakresie zgodności z obowiązującym prawem oświatowym.

2. Aktualizacja dokumentacji szkolnej związanej ze zmianami w Prawie Oświatowym oraz podstawie programowej kształcenia ogólnego

Dyrektor, zespół ds. monitorowania dokumentów szkolnych

Zespoły przedmiotowe szkół

Cały rok szkolny – wg istniejących potrzeb

Dyrektor w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

 Zadania dydaktyczne

Zadanie

Metody i formy realizacji

Odpowiedzialny za realizację zadania

Termin

Kto i kiedy dokona oceny realizacji zadania

1.Kontynuacja współpracy nauczycieli i specjalistów.

1. Współpraca wychowawcy z nauczycielami zajęć rewalidacyjnych , specjalistami – wytyczenie spójnych kierunków oddziaływań edukacyjno – terapeutycznych wobec uczniów. Wspieranie działań wychowawców w realizacji celów edukacyjno – terapeutycznych.

2.Kontynuacja wsparcia uczniom wymagającym zastosowania określonego systemu komunikacji alternatywnej.

3.Poszerzenie oddziaływań komunikacyjnych w środowisku szkolnym i rodzinnym

4. Zapewnienie potrzebującym uczniom indywidualnego systemu komunikacji wraz z niezbędnymi narzędziami komunikacyjnymi.

5.Kontynuowanie treningu umiejętności społecznych w zakresie komunikowania się ucznia w środowisku lokalnym z użyciem indywidualnych narzędzi do porozumiewania się – nabywanie kompetencji społecznych.

6.Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną z uwzględnieniem urządzeń i programów specjalistycznych zwłaszcza umożliwiających i ułatwiających komunikowanie się.

Wychowawcy,

nauczyciele specjaliści

Nauczyciele

funkcjonowania osobistego i społecznego, zajęć rozwijających komunikowanie się, logopedzi, nauczyciele prowadzący zajęcia z danym uczniem

Wszyscy nauczyciele

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

2.Indywidualizacja pracy z uczniem w klasach SSPP.

1.Kontynuowanie działań w kierunku zaangażowania uczniów do prac użytecznych służących społeczności szkolnej i lokalnej.

2.Rozwój współpracy pomiędzy pracowniami w celu wykonania wyrobów na różnego rodzaje kiermasze.

3. Zorganizowanie w zakładach pracy zajęć, wizyt studyjnych, praktyk na różnych stanowiskach dla uczniów szkoły przysposabiającej do pracy. Wzmocnienie współpracy z pracodawcami w ramach realizacji zajęć przysposobienia do pracy.

4.Kontynuacja współpracy nauczycieli funkcjonowania osobistego i społecznego – realizacja zajęć otwartych związanych tematycznie z potrzebami bieżącego roku szkolnego.

5. Rozwijanie wśród uczniów kompetencji zawodowych związanych z cyklem działań „Dlaczego warto pracować?”

Wszyscy nauczyciele

SSPP

Nauczyciele przysposobienia do pracy

Dyrektor

Zespół przedmiotowy

Nauczyciele funkcjonowania osobistego i społecznego

Nauczyciele SSPP

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

3.Promacja pracy z uczniem z głębokim stopniem niepełnosprawności.

1.Promowanie umiejętności i możliwości ucznia poprzez udział w konkursach.

Organizacja wystawy wytworów artystycznych uczniów w Domu Kultury

Zespół przedmiotowy z głęboką niepełnosprawnością intelektualną

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

4.Promowanie rozwoju kultury i sportu.

1.Promowanie prezentacji artystycznych uczniów w środowisku szkolnym i lokalnym, organizacja kiermaszów prac i wytworów rękodzielniczych.

2.Uwzględnienie podczas zajęć edukacyjnych indywidualnego potencjału i kreatywności twórczej uczniów.

3.Systematyczny udział w wydarzeniach kulturalnych i artystycznych naszego regionu.

4.Kontynuacja zajęć z zakresu wychowania wodnego. Upowszechnianie prawidłowego stroju sportowego podczas zajęć.

5.Przygotowywanie i udział uczniów w zawodach sportowych na terenie miasta, województwa i kraju.

6.Organizacja zawodów sportowych w ramach klubu „Kormorany” Olimpiad Specjalnych.

Wszyscy nauczyciele

zgodnie z harmonogramem imprez i uroczystości

Nauczyciele zajęć kształtujących kreatywność

Wszyscy nauczyciele

Nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Nauczyciele wychowania fizycznego, zajęć sportowych

Z. Zadrożny, R. Chilicki

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały

rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

Zadania wychowawczo - opiekuńcze

Zadanie

Metody i formy realizacji

Odpowiedzialny za realizację zadania

Termin

Kto i kiedy dokona oceny realizacji zadania

Praca edukacyjno – wychowawczo – opiekuńcza w świetlicy szkolnej.

Zapewnienie uczniom wsparcia edukacyjno- wychowawczo – opiekuńczego w świetlicy szkolnej. Stworzenie uczniom warunków niezbędnych do zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa, akceptacji oraz komfortu psychicznego.

Stworzenie „kącika” czytelniczego w świetlicy szkolnej

Nauczyciele pracujący w świetlicy szkolnej

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

2.Kreowanie prawidłowych postaw społecznych i patriotycznych.

1.Aktualizacja szkolnych i klasowych programów profilaktyczno- wychowawczych.

2.Organizacja szkolenia dla zespołu profilaktyczno – wychowawczego w zakresie efektywnego wsparcia rodziny ucznia przy współpracy z przedstawicielami pomocy społecznej – asystent rodziny.

3.Promowanie wzorca osobowego patrona szkoły.

4.Udział pocztu sztandarowego szkoły w uroczystościach szkolnych i miejskich.

5.Rozwijanie zainteresowań regionem, kształtowanie świadomości lokalnej – organizacja wycieczek przedmiotowych, zajęć o tematyce ekologicznej, patriotycznej.

6. Kształtowanie nawyków dobrego zachowania, postaw prospołecznych i wychowanie do wartości wśród społeczności uczniowskiej.

Zespół profilaktyczno – wychowawczy Wychowawcy klas

Zespół profilaktyczno – wychowawczy

PCPR

Kurator rodzinny

Wszyscy nauczyciele

Opiekunowie pocztu sztandarowego

Wszyscy nauczyciele

Wszyscy nauczyciele

IX 2017

X/ XI 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

3. Kontynuowanie realizacji skutecznych działań wychowawczych i działań z zakresu bezpieczeństwa uczniów.

1.Rozpoznanie środowiska rodzinnego i potrzeb uczniów –aktualizacja wywiadów środowiskowych.

2. Kształtowanie wśród uczniów świadomości i poczucia odpowiedzialności za swoje czyny i postępowanie. Kształtowanie kompetencji osobistych, które pozwolą na przyszłe, w miarę samodzielne, godne i wartościowe życie w dorosłości.

3.Organizacja spotkań na temat zagrożeń wynikających z wpływu środowiska rówieśniczego. Prowadzenie działań dostosowanych do bieżących problemów i trudności, w tym dobrej frekwencji uczniów.

4. Prowadzenie zajęć edukacji zdrowotnej spójnych z praktycznym działaniem na terenie szkoły.

Wychowawcy klas

Wszyscy nauczyciele

Wychowawcy klas

Zespół profilaktyczno-wychowawczy

Wszyscy nauczyciele

IX 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

4.Wsparcie opieką pedagogiczną i psychologiczną, przeciwdziałanie patologii społecznej.

1.Organizacja zespołów pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla każdego ucznia, w tym odrębnych zespołów dla uczniów nauczania indywidualnego.

2.Diagnoza potrzeb i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego środowiska rodzinnego ucznia.

Opracowanie i aktualizacja zintegrowanych indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych zgodnie z nowa podstawą programową kształcenia ogólnego

4.Współpraca z instytucjami i osobami zajmującymi się pomocą socjalną i materialną dla rodzin i osób z niepełnosprawnością.

Dyrektor

Zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Zespoły pomocy psychologiczno – pedagogicznej

Wychowawcy klas

IX 2017

IX 2017

IX 2017

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

5.Ochrona zdrowia, bezpieczeństwo, higiena ucznia.

1.Organizacja dyżurów międzylekcyjnych nauczycieli.

2.Systematyczne prowadzenie edukacji uczniów w zakresie zasad ruchu drogowego, bezpieczeństwa, profilaktyki zdrowotnej, działań proekologicznychprzy współpracy z instytucjami: Komendą Powiatową Policji, Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej, Straży Leśnej Nadleśnictwa, zakładów oczyszczania miejskiego, itp.

3.Przestrzeganie zasad bhp podczas zajęć, wyjść i wycieczek szkolnych.

4.Realizacja programu dożywiania uczniów.

Zespół zadaniowy

Nauczyciele

funkcjonowania osobistego

i społecznego

Wszyscy nauczyciele

Dyrektor

IX 2017

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Cały rok szkolny

Dyrektor, w ramach prowadzenia nadzoru pedagogicznego

 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Krzyżopolski

Data wytworzenia: 2017-09-04

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2018-03-02

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-10-04

Rejestr zmian