Rekrutacja 2017/2018

Do klasy pierwszej szkoły podstawowej specjalnej przyjmowani są na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) kandydaci posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, na podstawie odrębnych przepisów oraz decyzję Starosty Powiatu Augustowskiego.

Przyjęcie do trzyletniej Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów ze sprzężonymi niepełnosprawnościami może ubiegać się kandydat, który ukończył Gimnazjum Specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także w zadawalającym stopniu opanował przewidziane programowo wiadomości i umiejętności. 

Do wybranej szkoły przyjmujemy uczniów z autyzmem i niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Podstawowe dokumenty niezbędne do przyjęcia ucznia do Szkoły:

  • orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego,
  • skierowanie do kształcenia w szkole specjalnej wydane przez Starostę Powiatu Augustowskiego,
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnego. 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Krzyżopolski

Data wytworzenia: 2017-09-02

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-10-04

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-10-04

Rejestr zmian