Charakterystyka szkoły

Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie został założony przez Radę Powiatu w Augustowie uchwałą nr 103/XV/2000 z dnia 26 kwietnia 2000r. Dnia 28 września 2010r. Rada Powiatu nadała imię Jana Pawła II szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie oraz prawo posiadania sztandaru.

Rok założenia: 2000r.

Adres szkoły: 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel/fax. 87 643-43-36 i 16-3000 Augustów, Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3b, tel/fax. 87 6447682

Organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

Stanowisko dyrektora piastuje Roman Krzyżopolski.

W skład zespołu wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 7 Specjalna im. Jana Pawła II, Gimnazjum nr 5 Specjalne im. Jana Pawła II oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy im. Jana Pawła II.

Celem działalności szkoły jest edukacja uczniów z niepełnosprawnością intelektualną, z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi w zakresie ich wszechstronnego rozwoju na miarę indywidualnych możliwości, przygotowanie do codziennego życia w integracji ze społeczeństwem oraz do podjęcia samodzielnej lub wspomaganej pracy na określonym stanowisku na wolnym lub chronionym rynku pracy.

Uczniowie pochodzą z terenu powiatu augustowskiego. Część z nich mieszka w domach rodzinnych, część jest mieszkankami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci w Augustowie i w Studzienicznej. Na terenie tych placówek prowadzone są zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczennic z głębokim stopniem upośledzenia umysłowego.

Pracę edukacyjną prowadzi 34 pedagogów specjalnych, w tym logopedzi, psychologowie , fizjoterapeuta i rehabilitant. Szkoła posiada specjalistyczne sale do terapii: salę doświadczania świata, gabinet logopedyczny, salę terapii ruchowej, salę integracji sensorycznej oraz pracownię komputerową i dziewięć pracowni przysposobienia do pracy. W organizowaniu specjalistycznej opieki wychowawczej pomagają panie pomoce nauczycieli.

Od początku swej działalności szkoła troszczy się o tworzenie własnej tradycji i zaistnienie w środowisku lokalnym. Uczniowie uczestniczą z dużymi sukcesami w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralno-muzycznych, wystawach i zawodach sportowych. Szkoła organizuje koncerty muzyczne, przedstawienia, imprezy sportowe i rozrywkowe. Posiada własny ceremoniał szkolny oraz sztandar i hymn. Wydaje gazetkę " Wśród nas". W szkole funkcjonuje klub Olimpiad Specjalnych Polska "Kormorany". Szkoła promuje się folderem, prezentacją multimedialną, logo szkoły. 

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Szarowicz - Sekretarz Szkoły

Data wytworzenia: 2015-10-15

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Modyfikujący: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-07-26

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-07-26

Rejestr zmian