Nabór na wolne stanowisko Głównego Księgowego

Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Głównego Księgowego

1.Wymagania w stosunku do kandydata

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

 1. ma obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego;
 2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
 3. nie była prawomocnie skazana za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 4. posiada znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego;
 5. spełnia jeden z poniższych warunków:
 • ukończyła ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie
 • lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości;
 • ukończyła średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną

i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości;

 • jest wpisana do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów;
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 WYMAGANIA DODATKOWE:

 1. doświadczenie zawodowe w księgowości budżetowej;
 2. umiejętność organizacji i koordynacji prac w dziele księgowości;
 3. umiejętność obsługi komputera i programów niezbędnych do obsługi budżetu, w tym znajomość obsługi programów księgowych oraz Word i Excel;
 4. umiejętność podejmowania samodzielnych decyzji i współpracy wzespole;
 5. znajomość zagadnień rachunkowości budżetowej;
 6. znajomość przepisów ustawy o rachunkowości i ustawy o finansach publicznych;
 7. znajomość przepisów oświatowych i samorządowych;
 8. znajomość przepisów wynikających z Karty Nauczyciela i Prawa Oświatowego;
 9. sumienność, skrupulatność, nieposzlakowana opinia.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku urzędniczym:

 1. prowadzenie rachunkowości szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. prowadzenie operacji gospodarczych, sporządzanie kalkulacji kosztów wykonywanych zadań oraz sprawozdawczości;
 3. dysponowanie środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu oraz innymi środkami pieniężnymi będącymi w dyspozycji szkoły;
 4. sporządzanie planów i sprawozdań z wykonania budżetu;
 5. przestrzeganie dyscypliny budżetowej oraz zapobieganie nadużyciom i niegospodarności poprzez sprawowanie kontroli wewnętrznej;
 6. sprawowanie nadzoru nad inwentaryzacją środków trwałych, sprzętu szkolnego oraz rozliczenie inwentaryzacji;
 7. współpraca z dyrektorem (arkusz organizacyjny, realizacja budżetu w zakresie płac oraz innych wydatków szkoły);
 8. analiza księgowa pod względem prawidłowości klasyfikowania wydatków dochodów w poszczególnych paragrafach;
 9. dekretowanie dokumentów finansowo-księgowych;
 10. współpraca z dyrektorem w sprawie planów remontów, zakupów, naliczanie czynszów, książki inwentarzowe i inne);
 11. przygotowanie rejestrów VAT i sporządzanie deklaracji rozliczeniowej;
 12. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie w ramach stanowiska pracy.

 Warunki zatrudnienia:

 1. wymiar czasu pracy – 1 etat
 2. zatrudnienie- umowa o pracę (czas próbny 6 miesięcy).

 Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny;
 2. życiorys zawodowy – curriculum vitae;
 3. dokumenty potwierdzające wymagane kwalifikacje i umiejętności,świadectwa pracy;
 4. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego skazania za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
 5. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawa 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst jednolity Dz. U. 2016r. poz. 902,             z późn. zm.).

 Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych

 1. termin składania dokumentów: do 26.02.2018r. do godziny 10:00;
 2. sposób i miejsce składania dokumentów: wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w formie pisemnej w sekretariacie Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie osobiście, pocztą elektroniczną na adres zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl (w przypadku posiadania uprawnień do podpisu elektronicznego) lub pocztą na adres Zespół Szkół Specjalnych  Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3 B, 16-300 Augustów.

Dodatkowe informacje

 • aplikacje, które wpłyną do Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane;
 • wszelkie informacje dotyczące naboru będą zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Zespołu Szkól Specjalnych w Augustowie oraz na tablicy ogłoszeń placówki;
 • kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni pisemnie o selekcji końcowej; 27.02.2018r.

 

Augustów, dnia 31.01.2018r.

Roman Krzyżopolski

(data, pieczęć i podpis Dyrektora ZSS)

 

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Krzyżopolski

Data wytworzenia: 2018-01-31

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2018-02-27

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2018-01-31

Rejestr zmian