Ponowne wykorzystanie informacji publicznej

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie określa Ustawa z dnia 25 lutego 2016 roku (Dz.U.2016.352 z dnia 2016.03.15)

Przez ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej  informacji sektora publicznego, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępnienia informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych  innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego 

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (sugerowany wzór wniosku poniżej)

 

Wniosek o ponowne wykorzystywanie wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:

  • nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • została udostępniona w sposób inny niż w Biuletynie Informacji Publicznej i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłat za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich  warunków  lub opłat,
  • będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
  • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.


Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej w sekretariacie Szkoły,  w tym z wykorzystaniem faksu (+48 87 644 76 82);
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP;
  • e-mailem na adres Szkoły: zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl,


Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w art. 21 ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Załączniki

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Roman Krzyżopolski

Data wytworzenia: 2017-09-28

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-10-27

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-09-28

Rejestr zmian